κεφάλαιο 8, κίνδυνος
m
FUNCTIONING
[computers] are all alike;
every malfunctioning [computer] malfunctions in its own way.
από το "Android Karenina" του Ben H.Winters
Όλα τα καλά κομπιούτερ δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο, κάθε κομπιούτερ με βλάβη λειτουργεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
2os νόμος
frame
thermod
sun sea
Όσο δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρα την γραμμή που ενώνει τις υπηρεσίες ή το προϊόν που βρίσκεται στα χέρια σου με το πρόσωπο που το έκανε, πρόκειται για "εκμετάλλευση" ή και ρατσισμό.
Λέγεται πως οι άσπρες κυρίες του νότου δεν άφηναν τις σκλάβες να φτιάξουν το κέικ του απογευματινού τσαγιού, το έφτιαχναν μόνες τους.
cake
Τα δύσκολα ξεκινούν την στιγμή που ο άλλος δε τηρεί τις υποσχέσεις που θα ήθελες να είχε δώσει.
donald
κράτησε τις υποσχέσεις
ακόμη κι αν δεν τις έδωσες
ξέχασε τις απαιτήσεις
αν ήδη δεν τις άρθρωσες
και έτσι θα βλέπεις την αλήθεια
image0
Δεν έχω καμια προκατάληψη με τα μέσα,
εκτός ίσως από το ότι θέλω να τα κάνω όλα μόνος μου.
Αλίκη
txt
cyrcle
ή ένα αυγό
eggs
cow
Δεν κατάλαβα ποτέ την τέχνη ως διάλογο, είτε με τους θεατές, είτε με άλλους καλλιτέχνες. Η έκφραση έκφραση και ο διάλογος διάλογος.
coffee
Προφανώς υπάρχει και τέχνη χωρίς καλλιτέχνες, είναι αυτό που λέμε πολιτισμός, αλλά και καλλιτέχνες χωρίς τεχνη, είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση.
ASKI art
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNMMMmNNNMMNMMNmmdhdhhhhhhhhhhhhhhhhMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhyysddyoohNmdNhs+:---......`.```````sMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMNmNmyyyyo+hmdmmyo/:----...-``.``````-MMMM MMMMMMMmohMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdddhdsssyyyhs++/---...-.`.```````hMMM MMMMMMMN+/dMMMMMMMMMMMMMNdmMNNMMMMMdyyhmmNhsooshyss/-:--..-```````` /MMM MMMMMNmMMysMMMMNNMMMNNMMNydNshMMMMMmhs/+ohNNh+sho+++:::-..-``````````mMM MMMMdssymNMmmddmmmMMMyNMMMNysMMMMMMMMMddy+sNNdhsyhms++o+:...```````` oMM MMMNy/:+dmmNmhhNdmMNmdMMMmsohNMMMMMMMNdNMMho:sdmNNmhho:-++:/```````` .MM MMMNhyydsyddhhNmdNNhmMMMNhmdysNNmNmmmNdsmm/+o-+syhhhs/-:/s/:. ``````` yM MMMMNddo-+mdhddmshddMMMyNmNNmhydshyosysosd+:/o-:/::::::/+ss-. `` ` `` :M MNMMdhNhsoyyydhshmhNMMhoyydmdmhd+o+/++/::+h:-++-.-------:/os:--```` ` `d MMNhdNNNmh+ymhysyodMdhm+++ssmdddo//-:/o+.-ho::+:........--:+s/.`` ` ` - MNhmyyhMMMdhdyo+/omNy//.-+o/shhds:/..-:o:`sh://:.``````....-/o. ` ` MhohdhmmmMMd++/++/ddo:-`.//+ssssy/:....-:/:y::-.```````````..-+. ` msoosmh+/dMo-::://shs+/.:/:oss+oo+-....-.--s/````````````````.-+` ` yhy+/oh:-:dd-.-::/+hs+/:///+o///o+:...-.`.-yo`````````.```````.-/` oso:--+/..:mo....-:/s/-::.-::-:+so+-`--.`-./N.````````..```````.:: ` oo+-...:/:-oh:````..:-.-::.-//+so+o:--``:-`-h-``` ``..````````./- --::-....-::o/``````.-:-.-`.-:--/+s//` :/--`++ ``-.```` ```./. ..`...```.-`/d:`...-://---```..:/+/-/-``.` +h` ```:-```` ```./. ..``.-.``.```hh``.--:-``..```-/-::.``...` :d/ `````:-.```` ```-/- .````.-``````-N/ ``.``-:``..``.` .o: ``````+-.```` ```./- .`````.-.```` ym: .://::.``.` ``..` yo `````.yo.```` ``./- .``````.-.````-my `.-...````` `.` sy` ````.dM+.``` ``.: .```````.-...` /N/ `````````` ``` +d. ````-dMN/.``` ``. ..``````......``sm. `` :h- ```-mMMN/.`` `` ..```````.-...```hh` ````..--+d+-.```-NMMMN/.`` ` ..````````--..`` .yo``...--:://+ooosyssyhyyhhooymNmyo+mMMMMm/.`` ..````````.:-.` `.oNhssyssssoosososssossssysssyyhmMMMMMMMMMNd:`` -.````````.//-:+hNho++++/ossossoooo+///:--...``..-/ymMMMMMMmddo+/::.. `/ -.`````````odmMMNysyyysso+::-.``` `sMMMMMMMmddmmMMNdyhN -.`````````/MMMMMmho:.` ``````sMMMMMMMMMmmhdmyshMMM :..````````-MMMy/.` ``` /MNMMMMMMMMMmdhhodmdys :-.`` ````.NMN/.```````` ````hMdNMNNMMMMMyNmyhhysNM /-.``` ````dMMh:..``````` `````dMhmmmNMMdhdymMdyyysoh y:.``` ````yMMMo-.```````` ```` hMmNMMMhsoosyNMsyyyyyd Md:``` ```:MMMN+-..``````` ``` /NMMMMdssyhhNMmhdmNMMMM hMMs. ````+MMMd/-..```````` ``` ````oMMMmdyshyydNMMMMMMMMMMM .sMMs- ``.`sMMMh:-...`````` ```` ` `yMNmdhyyyhhmMMMMMMMMMMMMM d/``/dMd+.`````hMMMs:--..`````` ``````` sMmymMMmhhhMMMMMMMMMMMMMMM MMNo. .omMd+-. .NMMMs/--..`````` ````````` .MMMMMMmhMMMMMMMMMMmy+:-... MMMMMd+` .omMms/hMMMm+:-..`````````````````` -MNMMMmsNMMMMMMNy/.`.-/oyyh MMMMMMMMh/. `/yNMMMMNs/-.```````` `````````` /MMMMMhMMMNMMh/``:smMMMMMMM MMMMMMMMMMMdo-` ./sdNMMmhs+/-.`` ``` `.dMMMmhNMMMNy:./hMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMho-```.-+shmNMMNmhyo+/:-..`:hNMMMdodMMmy+ohMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMmho+:.```.-:/+shhmNNMNmMMMMMMNmMMmdmMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdhyso+/:----:/+osyhdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmdhhhdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm.` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
όπως μου υπενθύμισε ο Γ.Χ. Λέμε τέχνη ΚΑΙ πολιτισμός, Πολιτισμό βλέπουμε στα μουσεία, σε χώρους δήμων και συλλόγων και συλλογικοτήτων και εναλλακτικών ομάδων. Τέχνη βλέπουμε στις γκαλερί και σε ειδικά μουσεία. Την τέχνη πληρώνεις άμεσα με ρευστό και τον πολιτισμό με φόρους.
doodle
Tέχνη και πολιτισμός δεν ταυτίζονται.
Νόμιζα πως το ένα είναι υποσύνολο του άλλου, αλλά συνυπάρχουν.
Είναι ώρα για αποφάσεις, τέχνη ή πολιτισμός.

torture
Ώστε, μετανόησες
και τώρα θέλεις να σωτηρία;
Όμως πρέπει να διαλέξεις: θέλεις να σωθεί η Ελλάδα ή να σωθούν οι Έλληνες;
Απωλείας ή Απορίας.
karekles
Countess Violet:
“You are quite wonderful the way you see room for improvement wherever you look.
I never knew such reforming zeal.”
Isobel:
“I take that as a compliment.”
Countess Violet:
“I must have said it wrong.”

karpouzi
ASKI art 2
:&&&&&&&1 |8&&12&&&&81 2&&&2$$2$&&&&0' ;0&&&$ 2&0'18&&&8: 2&&&&0 :;0&2 |$&&&1' :8&2$&0 8&18&1 '10&&2; ;8&11&8: 0&11&8' 2&&&8$| '2&8|;&&; 0&1 8&1 1&&$$&&2; :8&2 8&1 0&1 1&&' |&&1:10&81 :8&2 $&0 0&1 :&&: :$&0: ;$&82: ';11112&&2 1&8' 0&1 8&; |8&2 :18&$: 10&&&&88&&&811&8;:;;;;18&| '&&&82;;;;;;;;1&&$;;;10&&008021; 18&2;:: 200&&&&: |00&&&&&: |&&80&&&&800880088880000&&&&8$0&&$; ;&&; :8&8| :2&81:' ' '10&82; 1&81: '1&&| 2&8' ';1$&01 :2&&2 || :28&82; ; 8&1 :&&| :$8&88888&801: :2&&1' :$&1 2&&802|: :10&81 2&01;;;|$&81 ':::::' 2&&2 '18&&&1 :&&11$8&8$1: :1801 ;$88888$1 '1081 :2&&2:0&1 '&&: :|28&801:';22; '10&&2 |0&81' 0&1 '&&; ';20&8$|:;121|1 ;8&&$;;$&&$; 0&1 '&&; '|$&&2;:1&&81: ;8&0110&01 0&1 '&&; '10&82::|$8$; :2&&808&$; 0&1 '&&; :1$$1: '2&2' '2&&&&&01 0&1 0&; '182 1&&1 ':::18&8&&81 0&$ $&; :882 :0&$ |8&&&&&&&&&&8088800000000000$&&$ $&0$$0000$$2211111111111110&&$$8&&&&&8$;' &&0: ':|11&81;;;||111111|||10&&1 '&&&&021|11222$$$$$$$$$$$$$20&&&81:|$$088&0; :&&| 2&$ ;28&80; $82288$1: '&&0 |8&$ '&&0| : 1&0 |$&&01: ;28&8$1: :&&8: 8&1 2&&&| ;8&1 ;2&&$|' :11 22; '1$8&82; |0&8;' |&&; |$&&0$$082; :18&01' :18&0 &&&8$1|' :1$&&01: '1$00880008&8| '::::: :10&82: ;20&88&0 0&2|208&8$1|' ;28&8$1: ';;;;;;; :18&82; :10&&01; 1&0 0&1 :|208&8$1: '|28&8$1: ; :18&82: ;28&82; 1&$ 0&1 :|20&&02;' '|28&82; ;2$8&82: ;28&01: 1&8 $&2 ;1$8&01: :10&&002: |00801: :28&01: :&&; 1&8 ;18&81' '|20&&$; :28$; ';28&81: &&; ;&8 :2&&$: :12882; 1&1' ;20&801: &&; ;&8 18&$| ;&&&01; '2$210&$ '$88&01: &&: ;&8 :2&&82128&&&&&&&81 '10&&88&&&88&&&&$111111111111111111111222$&&: 1&&0$008888888888888888888888880&&&&&2|;|1|1&& |&&2;' :|8&$2222$$$0000000000000$$$$08&&&&&: |&&8$21|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:' 2&822: 1&& 8&1 0&; ';12080$212$: '&&88880$21;' :&&; |&&2 8&| '&&; ;28&8021; ':' ':|1$08&80$1;' ;&& 1&0: $&1 ;$&8' :1$8&01: ;|: : ';1208&801;' '0&822|::|$&| :80|;;|18&01 ;20&8$|' |28&8&8: 08$28&8021: :|208&8$1: :12$$$2101 ;;;111: '|$8&01: :1$&&01:'&&; 2&$ ':;120&&021; :1$8&&8$1 : '1 :1$&&$1' :10&&82|' &&; 2&$ ;1$08&8$1; :|$&&01 ' ;28&8$| ;28&82;' &&; 2&$ :120&&01' ;$&&2: ;1$8&$1: :28&01; '&&; :8&1 ;2&82: '1&&1 '8&&&&$2111222222802: ;;;' |1: :;; ':|$$$$$$$$8&&82 $&&&&&&&&&&&&&&1 '::::;;;;;;;;;;;:1&&&&2222222&0 1|
10 cc
10cc
θα θυμάσαι ότι
ως άθεος δεν παραδέχεται την ύπαρξη του θεού μεν, αλλά δέχεται μια σειρά από θρησκευτικές τελετές, όπως πχ οι νεο-ορθόδοξοι·
ως άθρησκος από την άλλη έχει πρόβλημα με τις θρησκευτικές πρακτικές γενικότερα.
mouth
lauda
coffee
- Αν σου πω "ναι" ποια θα είναι η ερώτηση;

moon door

Θα θυμάσαι ο,τι
όταν λες πάω - βλέπω - μ' αρέσει το σινεμά, θέατρο, τηλεόραση το μέσο είναι το μήνυμα.
Όταν λες μ´ αρέσει ο Σέξπιρ, ο Θερβάντες, ο Παπαδιαμάντης, ο ποιητής είναι το μήνυμα.
Όταν λες μ´ αρέσει ο βυσσινόκηπος, η Ιλιάδα το ποίημα είναι το μήνυμα.
*
το τβιτερ ειναι το μήνυμα
selino

Θα θυμάσαι ότι
ο ποιητής οφείλει να δείξει μια καλύτερη κόλαση και μια μάλλον επικίνδυνη ευτυχία όσο ρεαλιστής και αν είναι
:-(
και ατυχία και τέχνη και γαμήσι και ΦροΫντ
*ακριβώς το ανάποδο:
Η συνταγή για εξαντλητικό ορθολογισμό και τρελό γαμήσι είναι η ευτυχία της ευτυχίας.
not angry

και ενώ ο νέος ελληνικός πολιτισμός δεν έχει να πληρώσει το νοίκι του δώσαμε τον αρχαίο σε public domain.
onomia map

Το "συμβολικό" μας
το έχουμε δώσει ήδη σε public domain / open source, η επανάκτησή του δεν είναι λύση, και η Ευρώπη μπορεί να έχει τον “μύθο” μας χωρίς εμάς, όπως π.χ. ο χριστιανισμός μας έχει το κέντρο του στην Τουρκία.
fire
Η λύση είναι απλούστερη και σκληρότερη: να ισχύουν οι κανόνες.
fire
από τσιτάτο θα το βρεις

paparounes
*…και έχουν τη λέξη "τιμή"
και για το price και για το honor (Preis - Ehren) και η τιμή μιας κοπέλας ήταν τα λεφτά που απαιτούντο για να ξεχάσει η οικογένειά της την κακοποίηση της και η άτιμη είναι αυτή που (έχει μεν επιζήσει της επιπλέον τιμωρίας απο την οικογένεια αλλά) δεν μπορεί πλέον να αγοραστεί ή πουληθεί (ή να πάρει προίκα) αργότερα θα δω και το πίστη, credit - faith (Kredit - Glauben)
paper
Danke schoen, darling, danke schoen Thank you for all the joy and pain
Picture shows, second balcony was the place we'd meet
Second seat, go Dutch treat, you were sweet
Danke schoen, darling, danke schoen
Save those lies, darling don't explain
Writers: BERT KAEMPFERT, KURT SCHWABACH, MILT GABLER
paper
paper
πολιτισμός - δημοκρατία
Όπως είναι γνωστό, και από τις αρχαιολογικές μελέτες, κανείς πολιτισμός δεν χάθηκε από εξωτερικούς παράγοντες - θα μας πάρουν την δημοκρατία μόνο όταν δεν την έχουμε.
party
1. Η τέχνη είναι όπως το οξυγόνο: αν έχεις λίγο πεθαίνεις, αν έχεις πολύ καίγεσαι· πρέπει να βρίσκεται στη σωστή αναλογία με το άζωτο.
2. H τέχνη πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με το χρήμα: με τα πολλά λεφτά γίνεται ηλίθια και βαρετή, με τα λίγα λεφτά είναι γελοία, φτηνή, ανάξια.
Αυτό ισχύει και όταν βλέπεις και όταν έχεις το έργο.
Γι’ αυτό μην παίζεις με την τιμή του έργου σου.
3. Ασφαλής διάρκεια ενατένισης ενός έργου άλλου καλλιτέχνη είναι τα 8-9 δευτερόλεπτα (αν είναι εντελώς άγνωστο 16 δευτερόλεπτα και στο video πλησιάζει τα 20 δευτερόλεπτα).
Μετά τα 12 δευτερόλεπτα έχεις υποστεί την επίδραση.
book
Τις σχέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα με πρόσωπα τις περιγράφει η ηθική. τις σχέσεις ανάμεσα σε πράγματα με πρόσωπα τις περιγράφει η αισθητική.
book
αγκίστρι
χωνί
Ghostworld-End
champain
Rebecca:
Oh, face it, you just hate every single guy on the face of the earth.
Enid:
That’s not true. I just hate all these extroverted, obnoxious, pseudo-bohemian losers.
champ
Πολιτισμός δεν είναι κάτι που το έχεις ή δεν το έχεις, κάτι που το φτιάχνεις, ή το χαλάς, ή το καλλιεργείς. Δεν το παράγουν οι καλλιτέχνες. Πολιτισμός είναι όλα, η ζωή μας, η κοινωνία μας, όταν την δούμε με την ματιά της αισθητικής, της μεταφυσικής ίσως, ή ως μέρος του σύμπαντος.
champ
Πιστεύουν πως με κάποιο φυσικό τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να μετέχει του πολιτισμού χωρίς το interface της παιδείας, άπλα κοιτώντας.
coffee
Αυτή είναι η 6η, πόσες μπορώ να φάω ακόμα;

coffee
Talent works, genius creates.
Robert Schumann
photo-month
chain
Αλυσίδες
θυμός
θυμός1
- Ενός κακού μύρια έπονται.
gig
Βλέπουν τα gender ζητήματα πιο χαλαρά ή είναι για ενήλικες
***Y***
ΞΞΞ prev next